List of active policies

Name Type User consent
Isikuandmete töötlemise põhimõtted Site policy All users

Summary

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Full policy

Audentes:

  1. töötleb poolte isikuandmeid õigusaktidega, eelkõige isikuandmete kaitse üldmääruses ja isikuandmete kaitse seaduses määratud ulatuses ja korras ning juhindub Audentese privaatsuspoliitikast, mis on kättesaadav kooli veebilehel https://audentes.ee/audentese-koolide-sa-privaatsuspoliitika/;
  2. ei avalda isikuandmeid kolmandale isikule, v.a juhul, kui avalikustamise nõue tuleneb seadusest või muust õigusaktist;
  3. kasutab isikuandmeid lepingu täitmiseks, sealhulgas partnerite poolt osutatavate teenuste vahetuks osutamiseks või selle võimaluse loomiseks, pooltega suhtlemiseks ja Audentese-siseseks infovahetuseks ning teadete edastamiseks.